ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ

ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ

2 mins 2 - 5 mins 5 mins - 30 mins 30 mins - 1 hr > 1 hr
5
2177

ਦਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਸੱਜਣਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਖਿੜਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੇਰਾ ਮਹਿਕ ਰਿਹਾ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਮਹਿਕ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਸਮਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।  ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ...