ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਯੇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ

ਯੇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ

ਪਰਿਵਾਰਿਕਪ੍ਰੇਮਨਾਵਲ
ਸੁਖਚਿੰਤ ਕੌਰ "ਮੱਲਕੇ"
4.9
2767 ਰੇਟਿੰਗ & 1279 ਰਿਵਿਊ
89348
6 ਘੰਟੇ
38 ਭਾਗ
ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ   ....... ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤੇ ਸਾਦਾ  ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ । ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵਦੇ ਕੰਮਾਂ - ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ - ਠੱਠੇ ਚ ਮਸਰੂਫ਼ । ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ।                     ਇੱਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ , ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ - ...
89348
6 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ   ....... ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤੇ ਸਾਦਾ  ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ । ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵਦੇ ਕੰਮਾਂ - ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ - ਠੱਠੇ ਚ ਮਸਰੂਫ਼ । ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ।                     ਇੱਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ , ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ - ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਯੇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ - 6
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
7
ਯੇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ - 7
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
8
ਯੇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ - 8
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
9
ਯੇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ - 9
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
10
ਯੇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ - 10
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
11
ਯੇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ -11
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
12
ਯੇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ - 12
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
13
ਯੇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ - 13
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
14
ਯੇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ - 14
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
15
ਯੇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ - 15
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।