ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਵੱਡੀ ਭੈਣ

ਵੱਡੀ ਭੈਣ

ਪ੍ਰੇਰਨਾਤਮਕਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦ
Maninder Kaur "ਸਾਹੀ"
4.9
2404 ਰੇਟਿੰਗ & 842 ਰਿਵਿਊ
117828
1 ਘੰਟਾ
21 ਭਾਗ
ਰਾਣੋ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਹੁਣ, ਪੈਂਤੀ ਤੋ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਓਹ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਓਹ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਰਾਣੋ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ...
117828
1 ਘੰਟਾ
ਭਾਗ
ਰਾਣੋ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਹੁਣ, ਪੈਂਤੀ ਤੋ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਓਹ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਓਹ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਰਾਣੋ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਵੱਡੀ ਭੈਣ (ਭਾਗ 6)
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
7
ਵੱਡੀ ਭੈਣ (ਭਾਗ 7)
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
8
ਵੱਡੀ ਭੈਣ ( ਭਾਗ 8)
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
9
ਵੱਡੀ ਭੈਣ (ਭਾਗ 9)
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
10
ਵੱਡੀ ਭੈਣ (ਭਾਗ 10)
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
11
ਵੱਡੀ ਭੈਣ (ਭਾਗ 11)
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
12
ਵੱਡੀ ਭੈਣ (ਭਾਗ 12)
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
13
ਵੱਡੀ ਭੈਣ (ਭਾਗ 13)
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
14
ਵੱਡੀ ਭੈਣ (ਭਾਗ 14)
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
15
ਵੱਡੀ ਭੈਣ (ਭਾਗ 15)
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।