ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ

ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ

ਪਰਿਵਾਰਿਕਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂਸਮਾਜਿਕ
ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
4.9
2662 ਰੇਟਿੰਗ & 818 ਰਿਵਿਊ
88112
3 ਘੰਟੇ
42 ਭਾਗ
( ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ, ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ । ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਿਖੀ, ਹਰ ਇਕ ਰਚਨਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ...
88112
3 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
( ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ, ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ । ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਿਖੀ, ਹਰ ਇਕ ਰਚਨਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਛੇਵਾਂ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਸੱਤਵਾਂ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਅੱਠਵਾਂ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਨੌਵਾਂ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਦਸਵਾਂ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਗਿਆਰਵਾਂ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਤੇਰਵਾਂ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਚੌਦਵਾਂ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਹੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ( ਭਾਗ - ਪੰਦਰਾਂ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ