ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ

ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ

ਪਰਿਵਾਰਿਕਸਮਾਜਿਕਨਾਵਲਲੜੀਵਾਰ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੀ੍ਤ(ਪ੍ਰੀਤ ਕਲਸੀ) "Harpreet kr preet"
4.9
14998 ਰੇਟਿੰਗ & 4984 ਰਿਵਿਊ
304527
9 ਘੰਟੇ
121 ਭਾਗ
ਸਹਿਜ ਤੇ ਪਰੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਕੂਲ  ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਥੋੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੵ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ  ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਰੇਂਟਸ (ਮਾਪਿਆਂ) ...
304527
9 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਸਹਿਜ ਤੇ ਪਰੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਕੂਲ  ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਥੋੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੵ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ  ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਰੇਂਟਸ (ਮਾਪਿਆਂ) ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ-6)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ -7)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ -8)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ-9)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ -10)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ-11)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ-12)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ-13)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ-14)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ (ਭਾਗ -15)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ