pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ......ਲੂਣਾ
ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ......ਲੂਣਾ

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ......ਲੂਣਾ

ਲੜੀਵਾਰ

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ......ਲੂਣਾ                 (ਭਾਗ-1)                     ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਚਲਾਇਆਂ ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਮੈਸੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ...

4.9
(2.6K)
4 घंटे
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
106140+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ......ਲੂਣਾ (ਭਾਗ-1)

4K+ 4.8 4 मिनट
04 नवम्बर 2021
2.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ...... ਲੂਣਾ (ਭਾਗ-2)

3K+ 4.8 6 मिनट
05 नवम्बर 2021
3.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ..... ਲੂਣਾ (ਭਾਗ-3)

2K+ 4.9 6 मिनट
06 नवम्बर 2021
4.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ...... ਲੂਣਾ(ਭਾਗ-4)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ....... ਲੂਣਾ(ਭਾਗ-5)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ..... ਲੂਣਾ(ਭਾਗ-6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ...... ਲੂਣਾ(ਭਾਗ-7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ...... ਲੂਣਾ(ਭਾਗ-8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ...... ਲੂਣਾ(ਭਾਗ-9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ...... ਲੂਣਾ(ਭਾਗ-10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ...... ਲੂਣਾ (ਭਾਗ-11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ....... ਲੂਣਾ (ਭਾਗ-12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ......... ਲੂਣਾ(ਭਾਗ13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ....... ਲੂਣਾ(ਭਾਗ-14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ......... ਲੂਣਾ(ਭਾਗ-15)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ........ ਲੂਣਾ(ਭਾਗ-16)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ........ ਲੂਣਾ(ਭਾਗ-17)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ....... ਲੂਣਾ(ਭਾਗ-18)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ....... ਲੂਣਾ(ਭਾਗ-19)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬਨਾਮ....... ਲੂਣਾ(ਭਾਗ-20)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked