ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ

ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ

ਪ੍ਰੇਮਜੀਵਨਅਧਿਆਤਮਕ
Surinder Kaur "ਐਸ.ਕੇ."
4.9
365 ਰੇਟਿੰਗ & 324 ਰਿਵਿਊ
2317
17 ਮਿੰਟ
28 ਭਾਗ
ਸੁਣ,,,,,,ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਲਫਜ਼, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ,,,ਪਰ,ਜਦੋਂ ਦਾ ,,,ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ,,,,ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਮੇੰਦਾਰੀਆਂ ਚ ਉਲਝੀ"" ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ"" ...
2317
17 ਮਿੰਟ
ਭਾਗ
ਸੁਣ,,,,,,ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਲਫਜ਼, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ,,,ਪਰ,ਜਦੋਂ ਦਾ ,,,ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ,,,,ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਮੇੰਦਾਰੀਆਂ ਚ ਉਲਝੀ"" ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ"" ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ-6 (ਇਹ ਕੀ ਹੈ?)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ-7 (ਮੰਜਿਲ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ (ਭਾਗ-8)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ,-9 ( ਇਕੱਲਾ ਚੱਲ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ-10 (ਸਰਦਾਰੀ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ-11 (ਅੰਦਾਜ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ-12 (ਰੂਹ ਦਾ ਹਾਣੀ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ- 13,(ਹਾਰ,ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ- 14 (ਕੂਲ਼ੇ ਹੱਥ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਮੇਰੀ,ਕਹਾਣੀ -15(ਚਲੇ ਜਾਵਣਗੇ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ