ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ

ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ

ਪ੍ਰੇਮਜੀਵਨਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ
Mamta Kalia sharma
4.9
2833 ਰੇਟਿੰਗ & 1259 ਰਿਵਿਊ
118075
7 ਘੰਟੇ
85 ਭਾਗ
ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨਾਨਕੇ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ...
118075
7 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨਾਨਕੇ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
7
ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
8
ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
9
ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
10
ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
11
ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
12
ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
13
ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
14
ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
15
ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।