ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਜੋਤ+ਪ੍ਰੀਤ

ਜੋਤ+ਪ੍ਰੀਤ

ਪ੍ਰੇਮਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂਨਾਵਲ
ਲਾਲੀ ਮੱਲ੍ਹੇਵਾਲ
4.9
2810 ਰੇਟਿੰਗ & 1186 ਰਿਵਿਊ
47731
2 ਘੰਟੇ
42 ਭਾਗ
ਜੌ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ , ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ , ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋ ਦੂਰ  ਸਭਤੋਂ ਦੂਰ । ਹਰ ਇਕ ...
47731
2 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਜੌ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ , ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ , ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋ ਦੂਰ  ਸਭਤੋਂ ਦੂਰ । ਹਰ ਇਕ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਜੋਤ+ਪ੍ਰੀਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਜੋਤ+ਪ੍ਰੀਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਜੋਤ+ਪ੍ਰੀਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਜੋਤ+ਪ੍ਰੀਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਜੋਤ+ ਪ੍ਰੀਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਜੋਤ ਪ੍ਰੀਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਜੋਤ ਪ੍ਰੀਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਜੋਤ ਪ੍ਰੀਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਜੋਤ ਪ੍ਰੀਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਜੋਤ ਪ੍ਰੀਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ