ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ

ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ

ਪ੍ਰੇਮਨਾਵਲ40k ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਸੁਖਚਿੰਤ ਕੌਰ "ਮੱਲਕੇ"
4.9
2969 ਰੇਟਿੰਗ & 1244 ਰਿਵਿਊ
61376
12 ਘੰਟੇ
75 ਭਾਗ
ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ .......... ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ , ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ।                    ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ...
61376
12 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ .......... ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ , ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ।                    ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਇਸ਼ਕ਼ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ - 6
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਇਸ਼ਕ਼ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ - 7
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਇਸ਼ਕ਼ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ - 8
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਇਸ਼ਕ਼ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ - 9
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਇਸ਼ਕ਼ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ - 10
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਇਸ਼ਕ਼ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ - 11
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਇਸ਼ਕ਼ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ - 12
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਇਸ਼ਕ਼ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ - 13
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਇਸ਼ਕ਼ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ - 14
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਇਸ਼ਕ਼ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ - 15
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ