ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਦੂਜੀ ਮਾਂ

ਦੂਜੀ ਮਾਂ

ਪਰਿਵਾਰਿਕਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂਸਮਾਜਿਕ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
4.9
1504 ਰੇਟਿੰਗ & 748 ਰਿਵਿਊ
19087
3 ਘੰਟੇ
35 ਭਾਗ
ਦੇਬੋ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ ਚ ਸਨ ਘਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਪੂਰਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਬੱਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਉਕਿ ਵਿਆਹ ...
19087
3 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਦੇਬੋ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ ਚ ਸਨ ਘਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਪੂਰਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਬੱਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਉਕਿ ਵਿਆਹ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਦੂਜੀ ਮਾਂ ( ਭਾਗ 6 )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਦੂਜੀ ਮਾਂ ( ਭਾਗ 7 )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਦੂਜੀ ਮਾਂ ( ਭਾਗ 8 )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਦੂਜੀ ਮਾਂ ( ਭਾਗ 9 )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਦੂਜੀ ਮਾਂ ( ਭਾਗ 10 )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਦੂਜੀ ਮਾਂ ( ਭਾਗ 11 )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਦੂਜੀ ਮਾਂ ( ਭਾਗ 12 )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਦੂਜੀ ਮਾਂ ( ਭਾਗ 13 )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਦੂਜੀ ਮਾਂ ( ਭਾਗ 14 )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਦੂਜੀ ਮਾਂ ( ਭਾਗ 15 )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ