ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਧੂਮਕੇਤੂ

ਧੂਮਕੇਤੂ

ਪ੍ਰੇਮਨਾਵਲ
Mamta Rajput "ਮਮਤਾ ਰਾਜਪੂਤ"
4.9
2866 ਰੇਟਿੰਗ & 905 ਰਿਵਿਊ
31978
2 ਘੰਟੇ
30 ਭਾਗ
ਭਾਗ 1 ਬੰਦ ਕਮਰਾ,ਮੱਧਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਫਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ  ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ  ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ  ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ...
31978
2 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਭਾਗ 1 ਬੰਦ ਕਮਰਾ,ਮੱਧਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਫਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ  ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ  ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ  ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਧੂਮਕੇਤੁ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
7
ਧੂਮਕੇਤੁ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
8
ਧੂਮਕੇਤੁ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
9
ਧੂਮਕੇਤੁ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
10
ਧੂਮਕੇਤੁ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
11
ਧੂਮਕੇਤੁ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
12
ਧੂਮਕੇਤੁ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
13
ਧੂਮਕੇਤੁ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
14
ਧੂਮਕੇਤੂ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
15
ਧੂਮਕੇਤੂ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।