ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ ( ਭਾਗ-1)

ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ ( ਭਾਗ-1)

ਪਰਿਵਾਰਿਕਜੀਵਨਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ
Surinder Kaur "ਐਸ.ਕੇ."
4.9
971 ਰੇਟਿੰਗ & 537 ਰਿਵਿਊ
15111
3 ਘੰਟੇ
36 ਭਾਗ
"ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ  ਆਕਾਲ ਜੀ",,,ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ "ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ" । ਆਸ ਕਰਦੀ ਆਂ ਆਪ ਸਭ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗਿਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਤੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੋਗੇ,,,,,। ਇਸ ਨਾਵਲ ਇਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ...
15111
3 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
"ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ  ਆਕਾਲ ਜੀ",,,ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ "ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ" । ਆਸ ਕਰਦੀ ਆਂ ਆਪ ਸਭ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗਿਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਤੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੋਗੇ,,,,,। ਇਸ ਨਾਵਲ ਇਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ-6 (ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣਾ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ-7(ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਣ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ-8(ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ -9 (ਸੁੱਖੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਣਾ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ-10 (ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਜਾਣਾ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ-11(ਸੁੱਖੀ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ-12
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ- 13
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ-14( ਸੁੱਖੀ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ-15(ਦੀਪੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ