ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ

ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂਸਸਪੈਂਸ / ਥ੍ਰਿਲਰਨਾਵਲ
ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
4.8
2764 ਰੇਟਿੰਗ & 876 ਰਿਵਿਊ
160650
8 ਘੰਟੇ
86 ਭਾਗ
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਓਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਓਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ...
160650
8 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਓਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਓਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਛੇਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਸੱਤਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਅੱਠਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਨੌਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਦਸਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਗਿਆਰਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਬਾਰਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਤੇਰਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਚੌਦਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਪੰਦਰਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ