ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਮੈਂ ਕੱਚ ਦੀ ਚਿੜੀ     ਭਾਗ-1

ਮੈਂ ਕੱਚ ਦੀ ਚਿੜੀ ਭਾਗ-1

ਸਮਾਜਿਕਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦ
ਗੁਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰੀਤ "Gur Kaur Preet"
4.9
598 ਰੇਟਿੰਗ & 234 ਰਿਵਿਊ
11317
2 ਘੰਟੇ
12 ਭਾਗ
ਕਹਾਣੀ- ਮੈਂ ਕੱਚ ਦੀ ਚਿੜੀ ਭਾਗ- 1 ਕਹਾਣੀਕਾਰ- ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਚਿੜੀਆਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, "ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ.... ਸਾਡਾ‌ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ..." ਇਹ‌‌ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ...
11317
2 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਕਹਾਣੀ- ਮੈਂ ਕੱਚ ਦੀ ਚਿੜੀ ਭਾਗ- 1 ਕਹਾਣੀਕਾਰ- ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਚਿੜੀਆਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, "ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ.... ਸਾਡਾ‌ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ..." ਇਹ‌‌ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਮੈਂ ਕੱਚ ਦੀ ਚਿੜੀ ਭਾਗ-6
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਮੈਂ ਕੱਚ ਦੀ ਚਿੜੀ ਭਾਗ-7
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਮੈਂ ਕੱਚ ਦੀ ਚਿੜੀ ਭਾਗ-8
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਮੈਂ ਕੱਚ ਦੀ ਚਿੜੀ ਭਾਗ-9
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਮੈਂ ਕੱਚ ਦੀ ਚਿੜੀ ਭਾਗ-10
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਮੈਂ ਕੱਚ ਦੀ ਚਿੜੀ ਭਾਗ-11
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਮੈਂ ਕੱਚ ਦੀ ਚਿੜੀ ਭਾਗ-12 ਅਤੇ ਆਖਰੀ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ