ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ , ਨੰਗੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ (ਜਾਣਕਾਰੀ)

ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ , ਨੰਗੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ (ਜਾਣਕਾਰੀ)

ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂਅਪਰਾਧਕਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਰੋਮਾਂਸ
♛ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇਕਵੰਨ ♛ "𝕲𝖚𝖗𝖎"
4.9
5124 ਰੇਟਿੰਗ & 2407 ਰਿਵਿਊ
112352
5 ਘੰਟੇ
63 ਭਾਗ
ਦੋਸਤੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ , ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਸਭ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ  । ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ , ...
112352
5 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਦੋਸਤੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ , ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਸਭ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ  । ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ , ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ , ਨੰਗੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 5 (ਸੀਰਤ )
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
7
ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ , ਨੰਗੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 6 (ਯਾਦ )
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
8
ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ , ਨੰਗੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 7 (ਯਾਦ )
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
9
ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ , ਨੰਗੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 8 (ਦੀਪੀ )
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
10
ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ , ਨੰਗੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 9 (ਦੀਪੀ )
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
11
ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ , ਨੰਗੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 10 (ਦੀਪੀ )
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
12
ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ , ਨੰਗੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 11 (ਦੀਪੀ )
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
13
ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ , ਨੰਗੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 12 (ਦੀਪੀ )
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
14
ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ , ਨੰਗੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 14 (ਦੀਪੀ )
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
15
ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ , ਨੰਗੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 15 (ਅੰਜੂ)
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।