ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਸੀਰਤ

ਸੀਰਤ

ਪਰਿਵਾਰਿਕਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂਨਾਵਲ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ "ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ"
4.8
1825 ਰੇਟਿੰਗ & 553 ਰਿਵਿਊ
173874
3 ਘੰਟੇ
48 ਭਾਗ
ਜਦ ਸੀਰਤ ਅਜੇ 7 ਕੁ  ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਸੀ।ਸੀਰਤ ਦੀ ਭੈਣ (ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀਰਤ ਨੇ ਹੀ ਰਖਿਆ ਸੀ)।ਕਿਧਰੇ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਰਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ...
173874
3 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਜਦ ਸੀਰਤ ਅਜੇ 7 ਕੁ  ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਸੀ।ਸੀਰਤ ਦੀ ਭੈਣ (ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀਰਤ ਨੇ ਹੀ ਰਖਿਆ ਸੀ)।ਕਿਧਰੇ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਰਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਸੀਰਤ ਭਾਗ 6
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਸੀਰਤ ਭਾਗ 7
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਸੀਰਤ ਭਾਗ 8
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਸੀਰਤ ਭਾਗ 9
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਸੀਰਤ ਭਾਗ 10
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਸੀਰਤ ਭਾਗ 11
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਸੀਰਤ ਭਾਗ 12
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਸੀਰਤ ਭਾਗ 13
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਸੀਰਤ ਭਾਗ 14
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਸੀਰਤ ਭਾਗ 15
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ