ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ

ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ

ਪ੍ਰੇਮਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦਪ੍ਰੇਰਨਾਤਮਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ "⭐⭐"
4.9
968 ਰੇਟਿੰਗ & 364 ਰਿਵਿਊ
40479
5 ਘੰਟੇ
54 ਭਾਗ
ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਸ ਨਿਕੰਮੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੌ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਜਿਸਮਾਂ ਤੇ ਮੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।।।......... ਰੋਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ  ...
40479
5 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਸ ਨਿਕੰਮੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੌ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਜਿਸਮਾਂ ਤੇ ਮੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।।।......... ਰੋਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ  ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
7
ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
8
ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
9
ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
10
ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
11
ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
12
ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
13
ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
14
ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
15
ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਜਾ ਨਫ਼ਰਤ
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।