ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਕਾਸ਼ ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਖੀ ਹੂੰਦੀ।

ਕਾਸ਼ ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਖੀ ਹੂੰਦੀ।

ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂਸਮਾਜਿਕਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦ
ਜੱਸ ਕੌਰ
4.9
2328 ਰੇਟਿੰਗ & 821 ਰਿਵਿਊ
167928
3 ਘੰਟੇ
34 ਭਾਗ
ਸਿੰਮੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਭੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੰਮੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਸਿੰਮੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੁਖਮਨ ...
167928
3 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਸਿੰਮੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਭੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੰਮੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਸਿੰਮੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੁਖਮਨ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ....6
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਕਾਸ਼! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ...7
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਕਾਸ਼! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ....8
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਕਾਸ਼! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ...9
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਕਾਸ਼!ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ....10
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਕਾਸ਼! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ....11
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਕਾਸ਼! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ...12
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਕਾਸ਼! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ...13
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਕਾਸ਼! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ...14
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਕਾਸ਼! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ..15
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ