ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨੇ

ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨੇ

ਜੀਵਨਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ
Surinder Gill
4.9
386 ਰੇਟਿੰਗ & 72 ਰਿਵਿਊ
28876
2 ਘੰਟੇ
35 ਭਾਗ
ਹਰਦੀਪ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹਰਦੇਵ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ  ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ।   ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਂ ਬਣਸੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੋਲੀ,ਕੀ ਹੋਇਆ ਥੋਨੂੰ ,ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹਾ ਹਾ ਕੀਤੀ ...
28876
2 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਹਰਦੀਪ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹਰਦੇਵ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ  ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ।   ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਂ ਬਣਸੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੋਲੀ,ਕੀ ਹੋਇਆ ਥੋਨੂੰ ,ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹਾ ਹਾ ਕੀਤੀ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨੇ(ਭਾਗ-6)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨੇ (ਭਾਗ-7)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨੇ(ਭਾਗ-8)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨੇ(ਭਾਗ-9)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨੇ(ਭਾਗ-10)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨੇ(ਭਾਗ-11)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨੇ(ਭਾਗ-12)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨੇ(ਭਾਗ-13)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨੇ(ਭਾਗ-14)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨੇ ( ਭਾਗ-15 )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ