ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ

ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ

ਰਸੋਈ-ਕਲਾਸਿਹਤਵਿਗਿਆਨ
Sanjeev setia "ਸਜਾਯਾਫਤਾ"
4.6
554 ਰੇਟਿੰਗ & 219 ਰਿਵਿਊ
25545
3 ਘੰਟੇ
8 ਭਾਗ
ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੜਾ ਤੋੜਾ ਅਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਗਲਾਂ ਦਾ ਝੁਰਮਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੁਣਦੇ ਅੱਜਕਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚੋੰ ...
25545
3 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੜਾ ਤੋੜਾ ਅਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਗਲਾਂ ਦਾ ਝੁਰਮਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੁਣਦੇ ਅੱਜਕਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚੋੰ ...