ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਪਿਆਰ ,,ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ---1

ਪਿਆਰ ,,ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ---1

ਸਮਾਜਿਕਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦ
ਜੱਸ ਕੌਰ
4.9
2002 ਰੇਟਿੰਗ & 725 ਰਿਵਿਊ
45449
2 ਘੰਟੇ
35 ਭਾਗ
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ,,ਬੱਸ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ,,ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀ ਹੈ,,ਬੱਸ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ,,,ਕਿਉ ਕੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਆਮ ...
45449
2 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ,,ਬੱਸ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ,,ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀ ਹੈ,,ਬੱਸ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ,,,ਕਿਉ ਕੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਆਮ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਪਿਆਰ,,ਪਾਗਲਪਨ,,ਧੋਖਾ---6
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ---7
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ----8
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ-----9
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਪਿਆਰ,,ਪਾਗਲਪਨ,,ਧੋਖਾ ----10
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ---11
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ------12
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਪਿਆਰ,,ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ---13
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ----14
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਪਿਆਰ,, ਪਾਗਲਪਨ,, ਧੋਖਾ---15
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ