ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਕਿਸਮਤ

ਕਿਸਮਤ

ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦਨਾਵਲ
mandeep kaur
4.8
1892 ਰੇਟਿੰਗ & 678 ਰਿਵਿਊ
116673
4 ਘੰਟੇ
24 ਭਾਗ
ਸਿਮਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਬੂਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਰੱਬਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਮੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਧੀਅ ਦੀ ਨਾ ਲਿਖੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈ ਪਿੱਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋ ਰੋ ...
116673
4 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਸਿਮਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਬੂਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਰੱਬਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਮੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਧੀਅ ਦੀ ਨਾ ਲਿਖੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈ ਪਿੱਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋ ਰੋ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਕਿਸਮਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਕਿਸਮਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਕਿਸਮਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਕਿਸਮਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਕਿਸਮਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਕਿਸਮਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਕਿਸਮਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਕਿਸਮਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਕਿਸਮਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਕਿਸਮਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ