ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਸਿਮਰੀ ਦਾ ਨਸੀਬ ਬਸ਼ੀਰਾ

ਸਿਮਰੀ ਦਾ ਨਸੀਬ ਬਸ਼ੀਰਾ

ਜੀਵਨਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿਮਰ
4.9
705 ਰੇਟਿੰਗ & 311 ਰਿਵਿਊ
19526
2 ਘੰਟੇ
25 ਭਾਗ
ਪਿੱਪਲ ਥੱਲ੍ਹੇ ਬੈਠਾ ਬਿਸ਼ਨਾ ਮਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜ ਭਾਦੋਂ ਏ ਤੇ ਮਰੋੜੀ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੈ । ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹਿਓ ਬਸ਼ੀਰਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ । ਬਸ਼ੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇਸਾਰ ਈ ਮਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ...
19526
2 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਪਿੱਪਲ ਥੱਲ੍ਹੇ ਬੈਠਾ ਬਿਸ਼ਨਾ ਮਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜ ਭਾਦੋਂ ਏ ਤੇ ਮਰੋੜੀ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੈ । ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹਿਓ ਬਸ਼ੀਰਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ । ਬਸ਼ੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇਸਾਰ ਈ ਮਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਸਿਮਰੀ ਦਾ ਨਸੀਬ ਬਸ਼ੀਰਾ ਭਾਗ -6
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਸਿਮਰੀ ਦਾ ਨਸੀਬ ਬਸ਼ੀਰਾ ਭਾਗ -7
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਸਿਮਰੀ ਦਾ ਨਸੀਬ ਬਸ਼ੀਰਾ ਭਾਗ -8
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਸਿਮਰੀ ਦਾ ਭਾਗ ਬਸ਼ੀਰਾ ਭਾਗ -9
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਸਿਮਰੀ ਦਾ ਨਸੀਬ ਬਸ਼ੀਰਾ ਭਾਗ 10
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਸਿਮਰੀ ਦਾ ਨਸੀਬ ਬਸ਼ੀਰਾ ਭਾਗ 11
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਸਿਮਰੀ ਦਾ ਨਸੀਬ ਬਸ਼ੀਰਾ ਭਾਗ -12
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਸਿਮਰੀ ਦਾ ਨਸੀਬ ਬਸ਼ੀਰਾ ਭਾਗ 13
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਸਿਮਰੀ ਦਾ ਨਸੀਬ ਬਸ਼ੀਰਾ ਭਾਗ 14
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਸਿਮਰੀ ਦਾ ਨਸੀਬ ਬਸ਼ੀਰਾ ਭਾਗ 15
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ