ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਧੁਖਦੀ ਲਾਟ

ਧੁਖਦੀ ਲਾਟ

ਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦ
Amandeep Slatch "Aman"
4.8
446 ਰੇਟਿੰਗ & 172 ਰਿਵਿਊ
62012
52 ਮਿੰਟ
14 ਭਾਗ
ਬੰਤੀ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾਓਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁੰਡੀ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਈ ਸੀ।ਲੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਬੰਨਕੇ ਅਖੀਰ ਅਟਕਾਉਣ ਵਿਚ ਬੰਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਹੀ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿਥੇ ਓਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸਾਂਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਹਰ ...
62012
52 ਮਿੰਟ
ਭਾਗ
ਬੰਤੀ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾਓਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁੰਡੀ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਈ ਸੀ।ਲੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਬੰਨਕੇ ਅਖੀਰ ਅਟਕਾਉਣ ਵਿਚ ਬੰਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਹੀ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿਥੇ ਓਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸਾਂਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਹਰ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਭਾਗ 6
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਭਾਗ 7
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਭਾਗ 8
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਭਾਗ ਨੌਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਭਾਗ ਦਸਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਭਾਗ ਗਿਆਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਭਾਗ ਬਾਰਵਾਂ ਧੁਖ਼ਦੀ ਲਾਟ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਭਾਗ ਤੇਰਾਂ ਧੁਖਦੀ ਲਾਟ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਧੁਖਦੀ ਲਾਟ ਭਾਗ 14
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ