ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਅਨੋਖਾ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਅਨੋਖਾ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਜੀਵਨਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦ
ਦੀਪ ਕੌਰ
4.9
963 ਰੇਟਿੰਗ & 353 ਰਿਵਿਊ
30897
2 ਘੰਟੇ
22 ਭਾਗ
ਭਾਗ-ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੀ ਤੇ ਫਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਅਨੋਖਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਵਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਾਹੀ ਤੇ ਫਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ...
30897
2 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਭਾਗ-ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੀ ਤੇ ਫਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਅਨੋਖਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਵਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਾਹੀ ਤੇ ਫਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਅਨੋਖਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਗ-ਛੇਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਅਨੋਖਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਗ-ਸੱਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਅਨੋਖਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਗ-ਅੱਠ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਅਨੋਖਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਗ-ਨੌਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਅਨੋਖਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਗ -ਦਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਅਨੋਖਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਗ -ਗਿਆਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਅਨੋਖਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਗ -ਬਾਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਅਨੋਖਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਗ- ਤੇਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਅਨੋਖਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਗ-ਚੌਦਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਅਨੋਖਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਗ - ਪੰਦਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ