ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
#ਕੁਆਰੀ ਵਿਧਵਾ।  #ਭਾਗ 1

#ਕੁਆਰੀ ਵਿਧਵਾ। #ਭਾਗ 1

ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂਸਮਾਜਿਕ
Reetika Khan Kaur
4.9
2189 ਰੇਟਿੰਗ & 679 ਰਿਵਿਊ
88198
3 ਘੰਟੇ
18 ਭਾਗ
#ਕੁਆਰੀ ਵਿਧਵਾ    #ਭਾਗ 1    ਬੂਹੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਕ-ਲੁੱਕਕੇ, ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੱਜਰੀ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ।ਉਸਦਾ ਲਾਲ ਚੂੜਾ,ਲਾਲ ਜੋੜਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਉਸਦੇ ਕਾਲਜੇ ਚ ਹੌਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ,,,ਕੋਲ ਹੀ ...
88198
3 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
#ਕੁਆਰੀ ਵਿਧਵਾ    #ਭਾਗ 1    ਬੂਹੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਕ-ਲੁੱਕਕੇ, ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੱਜਰੀ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ।ਉਸਦਾ ਲਾਲ ਚੂੜਾ,ਲਾਲ ਜੋੜਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਉਸਦੇ ਕਾਲਜੇ ਚ ਹੌਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ,,,ਕੋਲ ਹੀ ...

ਅਧਿਆਏ

6
#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ #ਭਾਗ 6
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ #ਭਾਗ 7
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ #ਭਾਗ 8
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ #ਭਾਗ 9
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ #ਭਾਗ 10
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ #ਭਾਗ 11
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ। #ਭਾਗ 12
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ #ਭਾਗ 13
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ #ਭਾਗ 14
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
#ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਧਵਾ #ਭਾਗ 15
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ