ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਕਮਲਜੀਤ

ਕਮਲਜੀਤ

ਪਰਿਵਾਰਿਕਪ੍ਰੇਮਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਲਾਲੀ ਮੱਲ੍ਹੇਵਾਲ
4.9
15015 ਰੇਟਿੰਗ & 6136 ਰਿਵਿਊ
601904
15 ਘੰਟੇ
131 ਭਾਗ
ਹਮਮ.............ਪਿਆਰ........ ਪਿਆਰ..... ਪਿਆਰ , ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ  ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ...
601904
15 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਹਮਮ.............ਪਿਆਰ........ ਪਿਆਰ..... ਪਿਆਰ , ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ  ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਕਮਲਜੀਤ ਭਾਗ-6
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਕਮਲਜੀਤ ਭਾਗ -7
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਕਮਲਜੀਤ ਭਾਗ-8
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਕਮਲਜੀਤ ਭਾਗ- 9
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਕਮਲਜੀਤ ਭਾਗ-10
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਕਮਲਜੀਤ ਭਾਗ -11
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਕਮਲਜੀਤ ਭਾਗ-12
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਕਮਲਜੀਤ ਭਾਗ- 13
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਕਮਲਜੀਤ ਭਾਗ-14 ( ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕਮਲਜੀਤ ਅਪਨੀ restigate ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਕਮਲਜੀਤ ਭਾਗ - 15
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ