ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਦੁਖਿਆਰੀ ਮਾਂ ਦੀ,ਦੁਖਿਆਰੀ ਧੀ

ਦੁਖਿਆਰੀ ਮਾਂ ਦੀ,ਦੁਖਿਆਰੀ ਧੀ

ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂਨਾਵਲ40k ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ
Deep Shergill🇨🇦{ਸਾਹਿਤ ਵਰਗਾ ਜੱਟ} "🇨🇦"
4.9
13225 ਰੇਟਿੰਗ & 3528 ਰਿਵਿਊ
620249
14 ਘੰਟੇ
150 ਭਾਗ
ਚੜਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ 4 ਕਮਰੇ,ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡਾ.....ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਬਰਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ...
620249
14 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਚੜਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ 4 ਕਮਰੇ,ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡਾ.....ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਬਰਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਭਾਗ-6
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
7
ਭਾਗ-7
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
8
ਭਾਗ-8
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
9
ਭਾਗ-9
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
10
ਭਾਗ-10
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
11
ਭਾਗ---11
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
12
ਭਾਗ-12
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
13
ਭਾਗ-13
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
14
ਭਾਗ-14
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
15
ਭਾਗ-15
ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।