ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਬੇਨਾਮੀਂ ਕਹਾਣੀ

ਬੇਨਾਮੀਂ ਕਹਾਣੀ

ਹਾੱਰਰਵਿਅੰਗਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦ
ਦੀਪ ਕੌਰ
4.8
702 ਰੇਟਿੰਗ & 205 ਰਿਵਿਊ
29541
57 ਮਿੰਟ
15 ਭਾਗ
ਭਾਗ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਤਰਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।।ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ...
29541
57 ਮਿੰਟ
ਭਾਗ
ਭਾਗ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਤਰਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।।ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਬੇਨਾਮੀਂ ਕਹਾਣੀ ਭਾਗ-ਛੇ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਬੇਨਾਮੀਂ ਕਹਾਣੀ ਭਾਗ-ਸੱਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਬੇਨਾਮੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਗ-ਅੱਠ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਬੇਨਾਮੀਂ ਕਹਾਣੀ ਭਾਗ- ਨੌਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਬੇਨਾਮੀਂ ਕਹਾਣੀ ਭਾਗ-ਦਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਬੇਨਾਮੀਂ ਕਹਾਣੀ ਭਾਗ- ਗਿਆਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਬੇਨਾਮੀਂ ਕਹਾਣੀ ਭਾਗ- ਬਾਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਬੇਨਾਮੀਂ ਕਹਾਣੀ ਭਾਗ- ਤੇਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਬੇਨਾਮੀਂ ਕਹਾਣੀ ਭਾਗ- ਚੌਦਾਂਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਬੇਨਾਮੀਂ ਕਹਾਣੀ ਭਾਗ-ਪੰਦਰਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ