ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਮੋਹਿਨੀ(ਹੁਸਨ ਤੇ ਖੁਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਬਲਾ)ਸੀਜਨ :-ਦੂਜਾ

ਮੋਹਿਨੀ(ਹੁਸਨ ਤੇ ਖੁਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਬਲਾ)ਸੀਜਨ :-ਦੂਜਾ

ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚ
Garry Gill "Garry Gill"
4.9
498 ਰੇਟਿੰਗ & 221 ਰਿਵਿਊ
18577
3 ਘੰਟੇ
30 ਭਾਗ
ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ।ਮੋਹਿਨੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ।ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ।ਬਸ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਿਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ।ਕੀ ...
18577
3 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ।ਮੋਹਿਨੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ।ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ।ਬਸ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਿਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ।ਕੀ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਭਾਗ:-ਛੇਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਭਾਗ:-ਸੱਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਭਾਗ:-8
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਭਾਗ :-9
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਭਾਗ:-ਦਸਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਭਾਗ-ਗਿਆਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਭਾਗ:-ਬਾਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਭਾਗ :-ਤੇਰਾ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਭਾਗ -ਚੌਦਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਭਾਗ:-ਪੰਦਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ