ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ

ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ

ਪਰਿਵਾਰਿਕਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਬੇਨਾਮ ਸਿੱਧੂ
4.9
865 ਰੇਟਿੰਗ & 211 ਰਿਵਿਊ
36818
5 ਘੰਟੇ
60 ਭਾਗ
ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ      ਹਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਏ ਹੋਏ ਵਕਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਏਹ ਸੁੰਨਾ ਪਿਆ ਵਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਸਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚੋ ਵੀ ਜਵਾਕ ਆ ਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਲਾਡਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਓਹ ਵੀ ਓਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਓਹ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਘਰਾਂ ਚ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ , ਭਾਵੇਂ ਓਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫੇਰ ...
36818
5 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ      ਹਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਏ ਹੋਏ ਵਕਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਏਹ ਸੁੰਨਾ ਪਿਆ ਵਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਸਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚੋ ਵੀ ਜਵਾਕ ਆ ਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਲਾਡਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਓਹ ਵੀ ਓਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਓਹ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਘਰਾਂ ਚ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ , ਭਾਵੇਂ ਓਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫੇਰ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
16
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
17
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
18
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
19
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
20
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
21
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
22
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
23
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
24
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
25
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
26
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
27
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
28
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
29
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
30
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
31
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
32
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
33
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
34
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
35
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
36
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
37
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
38
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
39
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
40
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
41
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
42
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
43
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
44
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
45
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
46
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
47
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
48
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
49
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
50
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
51
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
52
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
53
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
54
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
55
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
56
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
57
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
58
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
59
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
60
ਸੀਵਿਆ ਦੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ