ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ

ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ

ਰਸੋਈ-ਕਲਾਸਿਹਤਵਿਗਿਆਨ
Sanjeev setia "ਸਜਾਯਾਫਤਾ"
4.7
89 ਰੇਟਿੰਗ & 42 ਰਿਵਿਊ
3819
3 ਘੰਟੇ
2 ਭਾਗ
ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੜਾ ਤੋੜਾ ਅਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਗਲਾਂ ਦਾ ਝੁਰਮਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੁਣਦੇ ਅੱਜਕਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚੋੰ ...
3819
3 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੜਾ ਤੋੜਾ ਅਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਗਲਾਂ ਦਾ ਝੁਰਮਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੁਣਦੇ ਅੱਜਕਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚੋੰ ...
ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਪਰਫੈਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।