ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ

ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ

ਸਸਪੈਂਸ / ਥ੍ਰਿਲਰਅਪਰਾਧਕ40k ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਸੰਦੀਪ ਦਿਉੜਾ
4.9
1228 ਰੇਟਿੰਗ & 483 ਰਿਵਿਊ
16572
2 ਘੰਟੇ
31 ਭਾਗ
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ          ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ          ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੜੀਵਾਰ" ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ' ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ...
16572
2 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ          ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ          ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੜੀਵਾਰ" ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ' ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ...
ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਪਰਫੈਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਅਧਿਆਏ

6
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-5)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-6)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-7)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-8)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-9)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-10)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-11)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-12)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-13)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-14)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
16
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-15)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
17
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-16)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
18
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-17)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
19
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-18)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
20
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-19)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
21
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-20)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
22
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-21)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
23
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-22)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
24
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-23)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
25
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-24)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
26
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-25)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
27
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-26)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
28
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-27)
% ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ
29
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-28)
% ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ
30
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ (ਭਾਗ-29)
% ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ
31
ਤਿੰਨ ਤੁਪਕੇ ਲਹੂ(ਭਾਗ-30)
% ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ