ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਆ ਵੀ ਜਾਹ

ਆ ਵੀ ਜਾਹ

ਸਮਾਜਿਕ
Maninder Kaur "ਸਾਹੀ"
4.9
2244 ਰੇਟਿੰਗ & 1004 ਰਿਵਿਊ
33641
2 ਘੰਟੇ
32 ਭਾਗ
ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ: ਸਿਮਰੋ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾ ਲਈਆ।ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੀਂਘਾ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੀ ...
33641
2 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ: ਸਿਮਰੋ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾ ਲਈਆ।ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੀਂਘਾ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੀ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਆ ਵੀ ਜਾਹ (ਭਾਗ 6)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਆ ਵੀ ਜਾਹ ( ਭਾਗ 7)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਆ ਵੀ ਜਾਹ ( ਭਾਗ 8)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਆ ਵੀ ਜਾਹ ( ਭਾਗ 9)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਆ ਵੀ ਜਾਹ ( ਭਾਗ 10)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਆ ਵੀ ਜਾਹ (ਭਾਗ 11)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਆ ਵੀ ਜਾਹ (ਭਾਗ 12)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਆ ਵੀ ਜਾਹ (ਭਾਗ 13)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਆ ਵੀ ਜਾਹ (ਭਾਗ 14)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਆ ਵੀ ਜਾਹ (ਭਾਗ 15)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
16
ਆ ਵੀ ਜਾਹ ( ਭਾਗ 16)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
17
ਆ ਵੀ ਜਾਹ ( ਭਾਗ 17)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
18
ਆ ਵੀ ਜਾਹ ( ਭਾਗ 18)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
19
ਆ ਵੀ ਜਾਹ ( ਭਾਗ 19)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
20
ਆ ਵੀ ਜਾਹ (ਭਾਗ 20)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
21
ਆ ਵੀ ਜਾਹ (ਭਾਗ 21)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
22
ਆ ਵੀ ਜਾਹ ( ਭਾਗ 22)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
23
ਆ ਵੀ ਜਾਹ ( ਭਾਗ 23)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
24
ਆ ਵੀ ਜਾਹ ( ਭਾਗ 24)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
25
ਆ ਵੀ ਜਾਹ( ਭਾਗ 25)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
26
ਆ ਵੀ ਜਾਹ ( ਭਾਗ 26)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
27
ਆ ਵੀ ਜਾਹ ( ਭਾਗ 27)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
28
ਆ ਵੀ ਜਾਹ ( ਭਾਗ 28)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
29
ਆ ਵੀ ਜਾਹ ( ਭਾਗ 29)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
30
ਆ ਵੀ ਜਾਹ ( ਭਾਗ 30)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
31
ਆ ਵੀ ਜਾਹ (ਭਾਗ 31)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
32
ਆ ਵੀ ਜਾਹ ( ਭਾਗ ਆਖ਼ਿਰੀ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ