ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਆਦਤ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ

ਆਦਤ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ

ਪ੍ਰੇਮਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ "ਹੈਪੀ"
4.9
2726 ਰੇਟਿੰਗ & 1199 ਰਿਵਿਊ
138229
3 ਘੰਟੇ
46 ਭਾਗ
ਜਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੰਮ‌ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਕਬਾਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਸੀ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਸੀ। ਲੰਮ-ਧੜੰਮਾਂ‌ ਗੱਭਰੂ ਹੱਟਾ-ਕੱਟਾ ਸਰੀਰ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਪੋਜ ਵੀ ਲਾਏ ਪਰ ਕਿੱਥੇ। ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਤੇ ਗਰੂਰ ਕਰਦਾ।ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਿੰਮ ...
138229
3 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਜਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੰਮ‌ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਕਬਾਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਸੀ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਸੀ। ਲੰਮ-ਧੜੰਮਾਂ‌ ਗੱਭਰੂ ਹੱਟਾ-ਕੱਟਾ ਸਰੀਰ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਪੋਜ ਵੀ ਲਾਏ ਪਰ ਕਿੱਥੇ। ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਤੇ ਗਰੂਰ ਕਰਦਾ।ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਿੰਮ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਭਾਗ ਛੇਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਭਾਗ ਸੱਤਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਭਾਗ ਅੱਠਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਭਾਗ ਨੋਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਭਾਗ ਦਸਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਭਾਗ ਗਿਆਰਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਭਾਗ ਬਾਹਰਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਭਾਗ ਤੇਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਭਾਗ ਚੌਦਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਭਾਗ ਪੰਦਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
16
ਭਾਗ ਸੋਲ੍ਹਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
17
ਭਾਗ ਸਤਾਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
18
ਭਾਗ ਅਠਾਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
19
ਭਾਗ ਉੱਨੀਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
20
ਭਾਗ ਵੀਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
21
ਭਾਗ ਇੱਕੀਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
22
ਭਾਗ ਬਾਈਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
23
ਭਾਗ ਤੇਈਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
24
ਭਾਗ ਚੋਵੀਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
25
ਭਾਗ ਪੱਚੀਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
26
ਭਾਗ ਛੱਬੀਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
27
ਭਾਗ ਸਤਾਈਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
28
ਭਾਗ ਅਠਾਈਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
29
ਭਾਗ ਉੱਨਤੀਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
30
ਭਾਗ ਤੀਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
31
ਭਾਗ ਇੱਕਤੀ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
32
ਭਾਗ ਬੱਤੀਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
33
ਭਾਗ ਤੇਤੀਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
34
ਭਾਗ ਚੌਤੀਂਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
35
ਭਾਗ ਪੈਂਤੀਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
36
ਭਾਗ ਛੱਤੀਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
37
ਭਾਗ ਸੈਂਤੀਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
38
ਭਾਗ ਅਠੱਤੀਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
39
ਭਾਗ ਉਨਤਾਲੀ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
40
ਭਾਗ ਚਾਲੀ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
41
ਭਾਗ ਇਕਤਾਲੀ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
42
ਭਾਗ ਬਿਆਲੀਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
43
ਭਾਗ ਤਰਤਾਲੀ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
44
ਭਾਗ ਚੁਤਾਲੀ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
45
ਭਾਗ ਪੰਤਾਲੀ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
46
ਭਾਗ ਛਿਆਲੀ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ