"ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ....."

"ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ....."

ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਸਮਾਜਿਕ

40k ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਵੇਲਾ ਰਾਤ ਦੇ ਦਸ ਵਜੇ ਦਾ! ਸੁੰਨੀ ਗਲੀ ਚ ਮੱਖਣ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਘਰਰ ਘਰਰ ਕਰਦਾ ਪਾਲੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ! ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਬਾਬ ਦੀ ਰੀਝ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰ ਪਿ ...

4.9
294+
1 ಗಂಟೆ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
6.0K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

6

ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ.....

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

7

"ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ...."

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

8

"ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ....

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

9

ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ.....

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

10

ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ.....

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

11

ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ.....

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

12

"ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ....."

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

13

"ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ...."

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

14

ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ..."

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

15

ਕੋਹਾਂ ਲੰਮੀ ਰਾਤ...."

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Popular Languages

Top Genre

Also Read