ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼

ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼

ਹਾੱਰਰਜੀਵਨਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਦੀਪ ਕੌਰ
4.9
2712 ਰੇਟਿੰਗ & 858 ਰਿਵਿਊ
259942
3 ਘੰਟੇ
46 ਭਾਗ
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ 'ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ 'ਵਿਆਹ ਇਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
259942
3 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ 'ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ 'ਵਿਆਹ ਇਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਆਏ

6
ਭਾਗ-ਛੇਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਭਾਗ-ਸੱਤ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਭਾਗ-ਅੱਠ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਭਾਗ- ਨੌਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਭਾਗ-ਦਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਭਾਗ-ਗਿਆਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਭਾਗ- ਬਾਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਭਾਗ- ਤੇਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਭਾਗ- ਚੌਦਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਭਾਗ-ਪੰਦਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
16
ਭਾਗ- ਸੋਲਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
17
ਭਾਗ-ਸਤਾਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
18
ਭਾਗ- ਅਠਾਰਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
19
ਭਾਗ- ਉਨੀਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
20
ਭਾਗ- ਵੀਂਹ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
21
ਭਾਗ-ਇੱਕੀਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
22
ਭਾਗ- ਬਾਈਵਾਂ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
23
ਭਾਗ-ਤੇਈਂ(ਸਹਿਜ ਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
24
ਭਾਗ-ਚੌਵੀਂ(ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣਾ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
25
ਭਾਗ- ਪੱਚੀਂ(ਸਹਿਜ ਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
26
ਭਾਗ-ਛੱਬੀਂ(ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
27
ਭਾਗ-ਸਤਾਈ(ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਕਤ ਰੁਕਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
28
ਭਾਗ-ਅਠਾਈਂ(ਸਹਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਉਣਾ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
29
ਭਾਗ-ਉੱਨਤੀਂ(ਕਰਨ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
30
ਭਾਗ-ਤੀਂਹ(ਸਹਿਜ ਦਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਘਰ ਚਲੇ ਆਣਾ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
31
ਭਾਗ-ਇਕੱਤੀਂ(ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਪੜਨਾ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
32
ਭਾਗ- ਬੱਤੀ(ਸਹਿਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
33
ਭਾਗ- ਤੇਤੀਵਾਂ (ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਿਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਖਤ ਪੜ੍ਹਨਾਂ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
34
ਭਾਗ-ਚੌਤੀਵਾਂ (ਕਰਨ ਪੂਜਾ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
35
ਭਾਗ- ਪੈਤੀਂਵਾਂ (ਸਹਿਜ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
36
ਭਾਗ-ਛੱਤੀਵਾਂ(ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
37
ਭਾਗ-ਸੈਤੀਂਵਾਂ(ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਣਾ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
38
ਭਾਗ-ਅਠੱਤੀਂ(ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
39
ਭਾਗ-ਉਨਤਾਂਲੀਂ(ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
40
ਭਾਗ-ਚਾਲੀਂ(ਸਹਿਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਹਿਜ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤ ਲੱਗਣਾ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
41
ਭਾਗ- ਇਕਤਾਲੀ(ਸਹਿਜ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਆਹ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
42
ਭਾਗ-ਬਿਆਲੀਂ (ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
43
ਭਾਗ-ਤਰਤਾਲੀਂ(ਸਹਿਜ-ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਘਰ ਜਾਣਾ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
44
ਭਾਗ-ਚੁਤਾਲੀਂ(ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਣਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਰਸਮ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
45
ਭਾਗ-ਪਨਤਾਲੀਂ (ਸਹਿਜ-ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਪਰਾਇਜ਼)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
46
ਭਾਗ-ਅਖੀਰਲਾ(ਸਹਿਜ-ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹਸੀਨ ਦਿਨ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ