ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ

ਟਾੱਪ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ

2 mins 2 - 5 mins 5 mins - 30 mins 30 mins - 1 hr > 1 hr
4.9
14878

ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਭਲਣ ਤਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ  ਕਰਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ...